PL  |  EN  |   DE |   ES

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pałac Ponary

Jesteśmy przekonani o randze dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, a przede wszystkim o wielonarodowej i wielokulturowej tradycji tych ziem, w tym dawnej krainy historycznej Prus Wschodnich, jako dobra narodowego, wspólnego i ponadczasowego, z którego bogactwa powinny czerpać kolejne pokolenia, niezależnie od granic narodowych i przebiegu historii. Pragniemy, aby Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pałac Ponary (dalej „Centrum Pałac Ponary”), którego siedziba znajduje się na terenie dawnej krainy Oberland, stało się miejscem dialogu historii z czasami współczesnymi, twórczej myśli artystycznej, popularyzacji wiedzy o historii i zabytkach regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Miejscem, gdzie wszystkich połączy troska i głębsza refleksja nad otaczającą naturą. Powinniśmy nie tylko cieszyć się wyjątkową urodą otaczającego nas jeziora Narie, ale też mądrze korzystać z jego zasobów i wiedzieć, jak chronić przyrodę.

Dziedzictwo historyczne

Centrum Pałac Ponary jest ukierunkowane na promowanie dziedzictwa historycznego regionu Warmii i Mazur, jego przeszłości, tradycji i kultury, związanych z historycznymi terenami Prus Wschodnich, a w szczególności z obszarem Górnych Prus – dawnego Oberlandu.

Współpraca z działającymi w regionie stowarzyszeniami skupiającymi przedstawicieli mniejszości niemieckiej to ważne dla nas zadanie, gdyż takie działania prowadzą do scalania kultury Warmii i Mazur oraz pozwalają na lepsze poznawanie dziejów historycznego obszaru. W celu propagowania wiedzy historycznej proponujemy Szlaki Kulturowe Warmii, Mazur i Powiśla jako atrakcyjne trasy turystyczne o szczególnym znaczeniu dla tożsamości kulturowej regionu, historii i wspólnego dziedzictwa, ukazujące jego bogactwo i różnorodność.

Centrum kulturalne

Istotnym zadaniem Fundacji będzie odświeżenie w formie i przekazie miejscowych tradycji, sztuki i rękodzieła. W tym celu będą prowadzone warsztaty i zajęcia tematyczne, ukierunkowane na promowanie artystów, rzemiosła lokalnego i popularyzację regionalnych produktów.

Centrum Pałac Ponary będzie współorganizowało wystawy, szkolenia, konkursy dotyczące regionu, zarówno  w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Zamierzamy inicjować działalność koncertową, teatralną, wystawienniczą, wydawniczą oraz edukacyjną z propozycją szerokiej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Dążyć będziemy do nawiązania współpracy naukowej z uczelniami zainteresowanymi działaniami podejmowanymi przez Centrum. Zamierzamy też włączyć realizację celów statutowych Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów związanych z ochroną zabytków oraz prowadzeniem przedsięwzięć kulturalnych poza granicami kraju, które posłużą pogłębianiu związków kultury polskiej z kulturą europejską i światową.

Działalność prospołeczna

Fundacja pragnie również prowadzić działalność charytatywną na rzecz mieszkańców gminy Miłakowo i regionu oraz wspomagać miejscowe inicjatywy społeczne, wspierając m.in. integrację społeczności lokalnej.

 

Program Centrum  Dziedzictwa Kulturowego Pałac Ponary:Edukacja i propagowanie wiedzy o dziedzictwie archeologicznym regionu (kultura łużycka, grupa warmińsko-mazurska, ludność kurhanów zachodniobałtyjskich); umożliwienie prowadzenia badań archeologicznych, zajęć i praktyk ze studentami na terenie parku w Ponarach

Kultura łużycka to kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza. Rozwijała się od około 1350/1300 lat p.n.e. do około 500/400 lat p.n.e. Na terenie Warmii i Mazur część zmarłych chowano w dużych kurhanach, zawierających liczne pochówki. Inną charakterystyczną formą były bruki kamienne, pod którymi znajdowały się szczątki na cmentarzyskach płaskich. W okresie wczesnej epoki żelaza, na terenach dzisiejszego powiatu ostódzkiego rozprzestrzeniła się ludność kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, co dało kres grupie warmińsko-mazurskiej. Świadectwem tej kultury są widoczne w terenie w okolicach Kretowin, nad jeziorem Narie, pozostałości po dawnej osadzie obronnej położonej na wysokim wzgórzu w północnej części półwyspu. Strome ściany wzniesienia dodatkowo stwarzały doskonałe warunki obronne. Stanowisko było zamieszkane w czasach epoki żelaza.Baba pruska z Barcian na dziedzińcu Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie / Pomnik Hercus Monte – legendarnego przywódcy plemion pruskich zbuntowanych przeciwko zakonowi krzyżackiemu.
Edukacja i propagowanie wiedzy o historii i kulturze dawnych plemion pruskich

Tzw.” baba pruska” to kamienny posąg pochodzący zapewne ze średniowiecza o nieznanej funkcji. Znajdywano je na ziemiach dawniej zamieszkiwanych przez plemiona pruskie, podbite w XIII wieku przez zakon krzyżacki. Przypuszcza się, że „baby” mogły powstać na zlecenie zakonu. Mogły także mieć związek z turniejami rycerskimi organizowanymi przez Krzyżaków, a sam wygląd figur może być wizualizacją stereotypu Prusa widzianego oczyma Krzyżaków. Inna hipoteza mówi o czysto pogańskim pochodzeniu: w pruskim folklorze figury tego typu są często utożsamiane z osobami zaklętymi w kamień za jakieś przewinienie. Mogą to być też posągi bohaterów, którzy zginęli na obczyźnie lub po prostu wizerunki pruskich bogów.

Baba pruska z Barcian na dziedzińcu Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie / Pomnik Hercus Monte – legendarnego przywódcy plemion pruskich zbuntowanych przeciwko zakonowi krzyżackiemu.Dawna siedziba rodu von der Groeben w Ponarach. Fotografia M. Garniec pochodząca z albumu M. Jackiewicz-Garniec i M. Garniec, „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich”.

Dawna siedziba rodu von der Groeben w Ponarach. Fotografia M. Garniec pochodząca z albumu M. Jackiewicz-Garniec i M. Garniec, „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich”.
Ochrona dziedzictwa historycznego wraz z popularyzacją wiedzy o dziedzictwie kulturowym dawnych Prus Wschodnich, w szczególności w zakresie zabytkowych rezydencji oraz parków podworskich;

Tresc 3 - Przygotowac opisXIX-wieczny cmentarz miejski w Ostródzie. Fot. Wykonał Tomasz Misztal
Ochrona i rewaloryzacja starych cmentarzyków rodowych oraz nieczynnych cmentarzy z XIX w.

4 - dodać opis

XIX-wieczny cmentarz miejski w Ostródzie. Fot. Wykonał Tomasz MisztalKapliczka przydrożna pochodząca z XIX w.

Kapliczka przydrożna pochodząca z XIX w.
Ochrona i rewitalizacja starych warmińskich kapliczek przydrożnych

Kapliczki warmińskie to oryginalne obiekty sakralne, uznawane za widoczną manifestacja katolickiej religijności. Odróżniają Warmię od terenów zamieszkałych przez ludność protestancką. Wznoszono je w czasie dramatycznych wydarzeń jak np. wielka epidemia dżumy latach 1709-11, wojny napoleońskie na początku XIX w. czy I wojna światowa. Do budowy kapliczek przyczyniły się także objawienia maryjne w Gietrzwałdzie w 1877 r. Powstałe wtedy obiekty sakralne były świadectwem rozwijającego się kultu, jak i formą sprzeciwu wobec antykościelnej i antypolskiej polityki Kulturkampfu.Reszel - zachowany średniowieczny układ urbanistyczny.
Promocja aktywności rekreacyjnej poprzez turystykę kulturową;

6 - dodac opis

Reszel - zachowany średniowieczny układ urbanistyczny.
Realizacja projektów kulturalnych, warsztatów i seminariów w zakresie tematów dotyczących mniejszości niemieckiej;

7 - dodac opsisStare oberlandzkie siedlisko.
Ochronę krajobrazu kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla

8 - dodać treść

Stare oberlandzkie siedlisko.Rzeka Węgorapa prowadząca do Ołownika, gdzie znajdował się majątek znanego przyrodnika Waltera von Sanden-Guja (1888 - 1972).

Rzeka Węgorapa prowadząca do Ołownika, gdzie znajdował się majątek znanego przyrodnika Waltera von Sanden-Guja (1888 - 1972).
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i promowanie zrównoważonego rozwoju, edukacja ekologiczna

9 - dodać opisPolodowcowe jezioro Narie - Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu. Fot. wykonał W. Wójcik
Edukacja dotycząca zachodzących procesów i sposobów przeciwdziałania pogłębiającym się zjawiskom związanymi ze zmianami klimatycznymi w skali globalnej oraz lokalnej

10 - dodac opis

Polodowcowe jezioro Narie - Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu. Fot. wykonał W. Wójcik
Propagowanie wiedzy o zagrożonych gatunkach fauny i flory regionu Warmii, Mazur i Powiśla

Sokół wędrowny - niemalże całkowicie wyginął w latach 60-tych, obecnie sokolnicy prowadzą projekt jego reintrodukcji. Sokolnictwo zostało wpisane do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.Murowany wiatrak typu holenderskiego z XIX wieku w Starej Różance.
Ochrona i promocja zabytków techniki

12 - dodać opis

Murowany wiatrak typu holenderskiego z XIX wieku w Starej Różance.Pstrągi wędzone metodą tradycyjną w wędzarni opalanej drewnem.

Pstrągi wędzone metodą tradycyjną w wędzarni opalanej drewnem.
Promocja dziedzictwa kulinarnego

13 - dodac opisKilimy ludowe ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Rozwój tradycyjnych umiejętności, lokalnego rzemiosła artystycznego i odtwarzanie ginących zawodów

14 - dodać opis

Kilimy ludowe ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Promocja twórców i artystów, w szczególności działających lokalnie

15 - dodac opisOrganizowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń i seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z rewitalizacją i ochroną parków i ogrodów historycznych; umożliwienie prowadzenia badań, zajęć i praktyk studenckich na terenie parku w Ponarach

16 - dodac tresc

Prowadzenie zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania wśród członków społeczności lokalnej (warsztaty fotograficzne, ceramiczne, florystyczne)

17 - dodac trescAktywizacja zawodowa - poszerzanie umiejętności i kompetencji zawodowych mieszkańców powiatu ostródzkiego, ze szczególnym naciskiem na zwiększanie perspektyw zatrudnienia dla młodzieży

18 - dodac tresc
Adres siedziby:
Ponary 4B, lok 2

14-310 Miłakowo
Telefon:
+48 604 122 261
fundacja@palacponary.pl
Copyright 2020 © Fundacja Pałac Ponary. Wszelkie prawa zastrzeżone.