PL  |  EN  |   DE |   ES

Szlak Kultury Ogrodów

Szlak Kultury Ogrodów Historycznych na Warmii i Mazurach

Fundacja poprzez swoje działania pragnie zwrócić uwagę na potrzebę rewitalizacji zabytkowych założeń parkowych dawnych rezydencji jako jednego z ważnych czynników rozwoju turystycznego regionu warmińsko-mazurskiego. Mając świadomość, że tego typu przedsięwzięcie jest zawsze odkładane na plan dalszy – wobec podstawowej potrzeby zabezpieczenia samej substancji zabytkowej obiektów historycznych jak budynki dworu, pałacu, zabudowań folwarcznych – ochrona i rewitalizacja parków i ogrodów schodzi na plan dalszy. W sytuacji gdy liczne założenia dworskie są już bezpowrotnie utracone, można jeszcze uratować je od zapomnienia, choćby przywracając pamięć o ich historii i udostępniając otoczenie parkowe szerszej publiczności. Często gminy, we współpracy z właściwymi nadleśnictwami, przystępują do rewitalizacji założeń parkowych, mimo iż sam dwór/pałac już nie istnieje (Durąg, Boże, Patryki).

Choć utraciliśmy cenne zabytki nieruchome – jest jeszcze czas, aby uratować ich parki i ogrody, poprzez dokonywanie inwentaryzacji, uczytelnianie ścieżek i dróg oraz przeprowadzając podstawowe zabiegi fitosanitarne. W parkach występują niezwykle cenne, wiekowe drzewostany o charakterze pomnikowym, o które należy zadbać ze szczególną troską.

Niemniej liczne są przykłady kiedy prywatni właściciele, którzy nakładem znacznych środków przeprowadzili udaną rewitalizację i przywrócili świetność nie tylko budynkom, zadbali również o ich ogrody i parki (m.in. Galiny, Nakomiady, Pacółtowo). Mając powyższe na uwadze, Fundacja będzie zmierzać do stworzenia Szlaku Kultury Parków i Ogrodów Historycznych na Warmii i Mazurach, popularyzując wiedze o zapomnianej sztuce ogrodowej i zachęcając do aktywnej rekreacji poprzez uprawianie turystyki kulturowej.

Fundacja współpracuje z właścicielami zabytkowych obiektów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, zaangażowanych w działania zmierzające do zachowania i odtworzenia dziedzictwa kulturowego i architektonicznego regionu, poprzez popularyzowanie wiedzy o ich działalności w połączeniu z promocją innych budowli rezydencjalnych, traktowanych jako dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur oraz dawnej krainy Prus Wschodnich. Szczególne znaczenie Fundacja przykłada do rewaloryzacji historycznych założeń parkowych, których autorami są tak wybitni XIX-wieczni projektanci jak Johanssen Larras i jego synowie, Petzohold. Fundacja aktywnie wspiera działania zmierzające do wpisania założenia pałacowo–parkowego w Kamieńcu Suskim na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

Konserwacja, ochrona i rewaloryzacja zabytkowych założeń pałacowo-parkowych

Pozwolimy sobie przytoczyć następujące uwagi:

„Zabytki ogrodowe w zakresie kultury mają znaczenie naukowe, dydaktyczne i są elementem historycznego rozwoju kulturowego narodu. Stanowią również podstawę do tworzenia współczesnych założeń ogrodowych. Aby „żywe pomniki” mogły zachować swoje wartości i odpowiednie znaczenie należy je odpowiednio chronić i konserwować. Ochrona ma na celu ciągłą pielęgnację, odpowiednie utrzymanie, aby zachować je w możliwie jak najlepszym stanie i wyglądzie. Ważnym elementem jest również udostępnianie zabytkowych form ogrodowych do celów naukowych, rekreacyjnych, zdrowotnych i poszerzających wiedzę o sztuce ogrodowej. Działania konserwatorskie zabezpieczają przed dewastacją i zniszczeniem oraz zapewniają warunki trwałego zachowania zabytku ogrodowego. Natomiast działania rewaloryzacyjne mają na celu doprowadzenie zabytkowej formy ogrodowej do postaci odzwierciedlającej jej wartości historyczne i estetyczne przy równoczesnym uszanowaniu substancji zabytkowej oraz historycznych, autentycznych elementów przestrzennych (MAJDECKI 1993)”.


Adres siedziby:
Ponary 4B, lok 2

14-310 Miłakowo
Telefon:
+48 604 122 261
fundacja@palacponary.pl
Copyright 2020 © Fundacja Pałac Ponary. Wszelkie prawa zastrzeżone.